Tävlingsbestämmelser

Animerad vit pil ned ikon

Dessa bestämmelser gäller för samtliga tävlingar som arrangeras på Wermdö Golf & Country Club, WGCC, om inget annat framgår av särskilda bestämmelser för respektive tävling.

Rätt att delta i klubbens tävlingar

Generellt får endast klubbens medlemmar deltaga i klubbtävlingar. Om tävlingen är öppen för
spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet, anges detta speciellt. Rätt att
deltaga i klubbens tävlingar har samtliga medlemmar. Medlem måste ha erlagt stadgade avgifter
för året.


Inför varje tävling anges information om aktuella tävlingar i GIT och klubbens hemsida
www.wermdogolf.se


Årshyresmedlemmar och Företagsmedlemmar med personligt medlemskap har rätt att delta i
samtliga klubbtävlingar. Dessa medlemmar har även rätt att delta vid tävlingar med vandringspris.


Reduktion av spelhcp vid parspel sker enligt SGF´s rekommenderade formler.


Anmälan
Anmälan görs genom att anmäla sig i ”min golf” under www.golf.se. Där finns också information om
sista anmälningsdag, spelavgift, spelform etc angivet .
Generellt gäller:
kl. 12.00 dagen innan för Onsdagsgolf,
kl. 12.00 fredag innan måndagsgolf,
torsdag kl. 12.00 för helgtävlingar
för övriga tävlingar mitt i veckan gäller kl.12.00 två dagar innan.


Tävlingar finns upplagda på golf.se och öppnar för anmälan senast 4 veckor före tävlingsdag.
(Kan bli med kortare varsel beroende på beslut från myndigheter gällande pandemirestriktioner)
(Undantagsvis anslås anmälningslista med tävlingsbestämmelser i klubbhuset.)


I det fall spelare ej erlagt anmälningsavgift via ”min Golf” vid anmälan utgår en administrativ avgift
100 kr utöver anmälningsavgiften. Summan betalas då till tävlingsledningen på plats.


Vid anmälan till säsongstävlingar och tävling med obligatorisk middag skall anmälningsavgift och
middag erläggas vid anmälan. Återbetalning sker vid avanmälan för det fall skälet till avanmälan är
giltig.


Vid anmälan på eventuell lista skall golf-ID, namn samt aktuell hcp anges. Saknas någon uppgift,
eller är oläslig, riskerar spelaren att strykas från anmälningslistan.


Anmälan är bindande vid anmälningstidens utgång.


Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång.
Om avanmälan sker efter att lottning skett skall spelaren betala startavgiften.


Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning,
Vid scratchtävling sker urval enligt lägst handicap.


Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång) sker på av tävlingsledningen upprättad reservlista.

Uteblivande från tävling
Om anmäld medlem/tävlande uteblir från tävling, skall dubbel startavgiften erläggas.
Startavgift behöver ej erläggas om avanmälan sker på grund av sjukdom om detta meddelats
tävlingsledningen senast en timme före första start.
På tävlingsdagen
Vid gemensam start och vid övriga tävlingar skall tävlingsdeltagare anmäla sig hos
tävlingsledningen senast 45 minuter före utsatt starttid (detta förutsatt att regler på grund av
pandemi inte säger annorlunda)
Digitala scorekort ska användas i huvudsak, klubben och TK meddelar vilken leverantör av app
som gäller.. Endast undantagsvis användes förtryckta scorekort som tävlingsdeltagare kvitterar ut
senast 45 minuter före utsatt starttid.


Icke medlem skall även erlägga för tävlingen fastställd greenfee till golfreceptionen 30 minuter
innan start. Kvitto uppvisas för tävlingsledningen.


Spelaren är skyldig att kontrollera att angivet hcp är korrekt.
Spelaren ansvarar för att antal slag och poäng förs och godkänns av markör.


Tee
Tävlingsvillkoren anger vilket tee som gäller.


Golfbil vid tävling
Golfbil är endast tillåten för spelare med läkarintyg, som är maximalt 12 månader gammalt(som
skall uppvisas eller finnas registrerat hos kansliet) som styrker denna rätt. Golfbilen är då en del av
spelarens utrustning och får inte utnyttjas av andra spelare i samma boll (gäller även utrustning).
Läkarintyg krävs ej för att åka golfbil för person 75 år och äldre, och om Banchef inte utfärdat
bilförbud på banan.


Speltempo
WGCC tillämpar SGF:s regel (5.6a och 5.6b) vid Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel.


En boll som inte håller sin plats och är 10 minuter efter framförvarande boll, eller har ett tomt hål
framför sig skall släppa igenom bakomvarande boll.


Tävlingsledningen kan kräva av spelaren att påskynda spelet genom tillsägelse, tidtagning och vid
fortsatt långsamt spel påföra pliktslag.


Avbrytande av tävling
Spelare har inte rätt att avbryta spelet utan giltigt skäl. Om spelare måste avbryta skall detta
omedelbart meddelas tävlingsledningen som avgör om giltigt skäl föreligger. Utan giltigt skäl
diskvalificeras spelaren från tävlingen. Tävlingskommittén avgör senare om eventuella ytterligare
påföljd skall genomföras.


Tävlingsledaren kan uppskjuta och tillfälligt avbryta tävling beroende på olämpliga väderleksförhållanden t ex åska eller dylikt. Tävlingsledaren har möjlighet att helt inställa tävling beroende
på olämpliga väderleksförhållanden. Hela eller delar av startavgiften återbetalas. Omedelbart
avbrott av spel beslutas av Tävlingsledningen, TL meddelar detta genom att signalera med tuta
från klubbhus och kiosk vid hål 9.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt i direkt anslutning till klubbens tävlingar. Pristagare skall själv hämta
priset eller om särskilda skäl föreligger, och då efter beslut av tävlingsledaren, genom ombud. Om
så inte sker går priset till närmast bästa spelare. Resultatlistan från tävlingen påverkas ej av detta.
Finns ej tillräckligt med tävlande närvarande vid prisutdelningen går överblivna priser till TK:s
prispott för framtida tävlingar. KM-tecken, vandringspriser etc som ej avhämtas omhändertas av
tävlingsledningen för senare utdelning. Rekommendationer gällande Coronarestriktioner kan dock
finnas, i så fall gäller dessa i första hand.


Tävlingsbeslut
Tävlingsledare, utsedd av tävlingskommittén, är suveränt ansvarig för tävling och är även dess
domare, såvida inte särskild domare är utsedd. Spelare har alltid rätt att få en second opinion om
denne inte är nöjd med ett domslut. Second opinion bör vara en utbildad domare.


Regeltillämpning
SGF:s definitioner enligt Tävlingshandboken skall tillämpas. Tävlingar spelas enligt Regler för
golfspel, Lokala regler och Tillfälliga Lokala regler. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av
gällande regler. Tvister avgörs av tävlingsledningen.


Mobiltelefon
Mobiltelefon får användas till digital scorekortsinmatning och som banguide, den bör dock vara i
tyst läge.


Djur
Sällskapsdjur får ej medföras under tävling. Undantag tillåts för Herr- respektive Damdagar och
skall då hållas kopplad

 

Klassindelningar

Herrar:                          Damer:

A: 0 – 11,2                A: 0 – 16,8
B: 11,3 – 18              B: 16,9 – 24,7
C: 18,1 – 30              C: 24,8 – 34,8
D: 30,1-54                D: 34,9-54

Om antalet anmälda i en klass skulle vara lägre än sju skall klassen sammanslås med annan lägre klass.

Lika resultat                           

Vid slagspelstävling skall vid lika resultat SGF:s rekommendationer vara avgörande för rangordningen. Vid start från flera tees gäller banans hålnumrering och inte spelordningen.