Tävlingsbestämmelser

Animerad vit pil ned ikon

Dessa bestämmelser gäller för samtliga tävlingar som arrangeras på Wermdö Golf & Country Club 2023 om inget annat framgår av särskilda bestämmelser för respektive tävling. 

Uppdatering av tävlingsbestämmelser skall komma under april 2024

Rätt att delta i klubbens tävlingar.

Generellt får endast klubbens medlemmar deltaga i klubbtävlingar. Om tävlingen är öppen för
spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet  anges detta speciellt. Medlem måste ha erlagt stadgade avgifter
för året.

Inför varje tävling anges information om aktuella tävlingar i GIT och klubbens hemsida
www.wermdogolf.se

Årshyresmedlemmar har rätt att delta i
samtliga klubbtävlingar. Dessa medlemmar har även rätt att delta vid tävlingar med vandringspris.

Reduktion av spelhcp vid parspel sker enligt SGF´s rekommenderade formler.

Anmälan
Anmälan görs genom att anmäla sig i ”min golf” under www.golf.se. Där finns också information om
sista anmälningsdag, spelavgift, spelform etc angivet .
Generellt gäller:

  • Onsdagsgolf, herrar kl 16.00 måndagen innan
  • Onsdagsgolf damer kl 12:00 tisdagen innan
  • Klubbtävlingar, tävlingskommittén fyra dagar innan tävling. 
  • Damkommitténs klubbtävlingar se respektive tävling

Observera att för korrekta anmälnings- och publiceringstider se respektive tävling. Tävlingar finns upplagda på golf.se och öppnar för anmälan c:a 4 veckor före tävlingsdag. 

Undantagsvis anslås anmälningslista med tävlingsbestämmelser i klubbhuset.

Vid anmälan till säsongstävlingar skall tävlingsavgift erläggas i samband med anmälan. Anmälan efter att anmälningstiden utgått kan ske, dock mot en högre avgift. Betalning sker i detta fall till receptionen.

Vid anmälan till tävlingar med obligatorisk middag skall tävlingsavgift samt avgift för middag erläggas vid anmälan. Tävlingsavgift återbetalas ej efter anmälningstidens slut. Eventuell återbetalning av middag gäller regler enligt Restaurang Le Club. 

Avanmälan
Måste ske före anmälningstidens utgång.
Om avanmälan sker efter att lottning skett skall spelaren betala startavgiften.

Överanmälan
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning,
Vid scratchtävling sker urval enligt lägst handicap.

Uteblivande från tävling
Om anmäld medlem/tävlande uteblir från tävling, skall dubbel startavgift erläggas.
Startavgift behöver ej erläggas om avanmälan sker på grund av sjukdom och om detta meddelats
tävlingsledningen senast en timme före första start.
På tävlingsdagen
Vid gemensam start och vid övriga tävlingar skall tävlingsdeltagare anmäla sig hos
tävlingsledningen senast 45 minuter före utsatt starttid.
Digitala scorekort ska användas i huvudsak, klubben och TK meddelar vilken leverantör av app
som gäller.. Endast undantagsvis användes förtryckta scorekort som tävlingsdeltagare kvitterar ut
senast 45 minuter före utsatt starttid.

Icke medlem skall även erlägga för tävlingen fastställd greenfee till golfreceptionen 30 minuter
innan start. Kvitto uppvisas för tävlingsledningen.

Spelaren är skyldig att kontrollera att angivet hcp är korrekt.
Spelaren ansvarar för att antal slag och poäng förs och godkänns av markör.

Tee
Tävlingsvillkoren anger vilket tee som gäller.

Golfbil vid tävling
Golfbil är endast tillåten för spelare med läkarintyg, som är maximalt 12 månader gammalt(som
skall uppvisas eller finnas registrerat hos kansliet) som styrker denna rätt. Golfbilen är då en del av
spelarens utrustning och får inte utnyttjas av andra spelare i samma boll (gäller även utrustning).
Läkarintyg krävs ej för att åka golfbil för person 75 år och äldre, och om Banchef inte utfärdat
bilförbud på banan.

Speltempo
WGCC tillämpar SGF:s regel (5.6a och 5.6b) vid otillbörligt dröjsmål, långsamt spel.

En boll som inte håller sin plats och är 10 minuter efter framförvarande boll, eller har ett tomt hål
framför sig skall släppa igenom bakomvarande boll.

Tävlingsledningen kan kräva av spelaren att påskynda spelet genom tillsägelse, tidtagning och vid
fortsatt långsamt spel påföra pliktslag.

Avbrytande av tävling
Spelare har inte rätt att avbryta spelet utan giltigt skäl. Om spelare måste avbryta skall detta
omedelbart meddelas tävlingsledningen som avgör om giltigt skäl föreligger. Utan giltigt skäl
diskvalificeras spelaren från tävlingen. Tävlingskommittén avgör senare om eventuella ytterligare
påföljd skall genomföras.

Tävlingsledaren kan uppskjuta och tillfälligt avbryta tävling beroende på olämpliga väderleksförhållanden t ex åska eller dylikt. Tävlingsledaren har möjlighet att helt inställa tävling beroende
på olämpliga väderleksförhållanden. Hela eller delar av startavgiften återbetalas. Omedelbart
avbrott av spel beslutas av Tävlingsledningen, TL meddelar detta genom att signalera med tuta
från klubbhus och kiosk vid hål 9.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt i direkt anslutning till klubbens tävlingar. Pristagare skall själv hämta
priset eller om särskilda skäl föreligger, och då efter beslut av tävlingsledaren, genom ombud. Om
så inte sker går priset till närmast bästa spelare. Resultatlistan från tävlingen påverkas ej av detta.
Finns ej tillräckligt med tävlande närvarande vid prisutdelningen går överblivna priser till TK:s
prispott för framtida tävlingar. KM-tecken, vandringspriser etc som ej avhämtas omhändertas av
tävlingsledningen för senare utdelning. Rekommendationer gällande Coronarestriktioner kan dock
finnas, i så fall gäller dessa i första hand.

Tävlingsbeslut
Tävlingsledare, utsedd av tävlingskommittén, är suveränt ansvarig för tävling och är även dess
domare, såvida inte särskild domare är utsedd. Spelare har alltid rätt att få en second opinion om
denne inte är nöjd med ett domslut. Second opinion bör vara en utbildad domare.

Regeltillämpning
SGF:s definitioner enligt Tävlingshandboken skall tillämpas. Tävlingar spelas enligt Regler för
golfspel, Lokala regler och Tillfälliga Lokala regler. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av
gällande regler. Tvister avgörs av tävlingsledningen.

Mobiltelefon
Mobiltelefon får användas till digital scorekortsinmatning och som banguide, den bör dock vara i
tyst läge.

Djur
Sällskapsdjur får ej medföras under tävling. Undantag tillåts för Herr- respektive Damdagar och
skall då hållas kopplad

Klassindelningar

Herrar                     Damer 

A: 0 – 11,2                A: 0 – 16,8
B: 11,3 – 18              B: 16,9 – 24,7
C: 18,1 – 30              C: 24,8 – 34,8
D: 30,1-54                D: 34,9-54

Om antalet anmälda i en klass skulle vara lägre än sju skall klassen sammanslås med annan lägre klass.

Observera att en del tävlingar kan ha andra klassindelningar, för korrekta klasser / hcp se respektive tävling. 

För singeltävlingar gäller att det är minst 6 spelare anmälda.

För lagtävlingar gäller minst 12 anmälda lag för att genomföra en tävling

Lika resultat                           

Vid slagspelstävling skall vid lika resultat SGF:s rekommendationer vara avgörande för rangordningen. Vid start från flera tees gäller banans hålnumrering och inte spelordningen.