Medlem

Som medlem i Wermdö Golf & Country Club har du flera medlemsförmåner.

Animerad vit pil ned ikon

Medlem i WGCC

Förutom att du kan spela golf på en av Stockholms finaste banor så finns här även tennisbana, pool och bastu samt brygga om du kommer med båt. Här fikar du på Halfway House som blivit utnämnd till Sveriges bästa och äter gott på vår välrenommerade restaurang. Varje säsong ordnar vi roliga golftävlingar för hela familjen med fest och middag för en härlig gemenskap för såväl gamla som nya medlemmar. 

Medlemskap i WGCC

För att vara aktiv medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Denna spelrätt följer antingen med innehavet av andelsbevis i klubben eller genom annan av årsmötet beslutad kvot.  Andelsbevis köpes antingen av klubben, om klubben har andelsbevis till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sitt andelsbevis.
Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på därför avsedd blankett, vilken tillhandahålles av kansliet. Vid överlåtelse av andel tillhandahåller kansliet även därför avsett avtalsdokument.

Regler vid försäljning eller återlämning av andelsbevis

·         Innehavare av andelsbevis äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem, som ej har andelsbevis, eller till blivande medlem till ett mellan parterna överenskommet pris. Överlåtelsehandlingar tillhandahållna av klubben upprättas och sänds in till klubbens kansli tillsammans med inträdesansökan för köparen. En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren. Vid förvärv av andel övertar ny medlem det till klubben givna medlemslånet om 7 500 kr. Lånet har medlem innestående. Lånet löses ut antingen när klubben har möjlighet till detta eller vid överlåtelse av andel till ny medlem inom 12 månader.
Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden, för indikation av aktuellt pris på en spelrätt, kontakta kansli@wgcc.se.

·         Innehavare av andelsbevis förbinder sig att vara medlem i klubben och därmed följa klubbens stadgar samt erlägga Inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån i enlighet med vad som framgår av klubbens stadgar § 6.

·         Andelsägare kan, som alternativ till egen försäljning enligt ovan, utan vederlag återlämna sin andel i klubben. Utträde ur klubben (och därmed befrielse från att erlägga avgifter) beviljas då för kommande år förutsatt att andelsägare meddelat sin önskan senast 30/11. Medlemslån återbetalas i den utsträckning andelen är utan skuld. Andelsbevis inlöses inte av klubben enligt beslut antaget vid årsmöte 2015-04-14.

Hyra ut andel/spelrätt

Medlem har rätt att hyra ut sin andel/spelrätt till annan i samma priskategori under den tid som överenskommes mellan medlem och förhyrare. Uthyraren blir passiv medlem och erlägger avgift som sådan. Förhyraren ska inge en medlemsansökan samt ska ett upplåtelseavtal upprättas. Kansliet tillhandahåller nödvändiga dokument. Använd formuläret här intill och skriv ”hyra ut andel” som meddelande.

Kostnad för medlemskap kopplat till andelsinnehav

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Senior >35 år
700 kr
9 000 kr
9 700 kr
Vardagsmedlem*)
700 kr
7 200 kr
7 900 kr
Yngre senior 27-35 år***)
600 kr
4 600 kr
5 200 kr
Äldre Junior 22-26 år
600 kr
3 800 kr
4 600 kr
Junior 10-21 år**)
500 kr
2 700 kr
3 200 kr
Passiv medlem****)
1 100 kr


Kostnad för medlemskap i kvoter utan egen andel (gäller på årsbasis)

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Senior >35 år hyresmedlem (max 25 st)
700 kr
10 000 kr
10 700 kr
Yngre senior 22-35 år (begränsat antal)
600 kr
5 600 kr
6 200 kr
Junior 10-21 år (begränsat antal)
500 kr
2 700 kr
3 200 kr

Kvoterna för ungdomar <35 år beslutas på årsmöte och kan avlutas efter gällande års utgång.

Information

*) Medlem som innehar andelsbevis men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap. Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.

**) Barn till andelsmedlem kan vara medlem inom förälders andel t o m det år de fyller 26 år. För närvarande är kvoterna avseende juniorer fyllda. 

***) Ordinarie avgift är samma som för senior. Avgiften gäller så länge kvoten på årsbasis för Yngre seniorer utan andelsbevis (se nedan) finns. Denna kan på årsmöte komma att beslutas upphöra.

****) Passivt medlemskap kan, mot ingivande av giltigt intyg, beviljas andelsmedlem i maximalt 2 år med ansökan till varje. Antalet passiva medlemmar kan vara högst 25. Skäl för passivt medlemskap är:
• Tillfällig utlandsvistelse på grund av arbete eller studier
• Sjukdom
• Graviditetskomplikationer
• Värnplikt
Medlem kan hyra ut sin andel och beviljas passivt medlemskap, då utan tidsbegränsning.

Ansökan om ändring av medlemskategori för nästkommande år skall insändas skriftligen och vara kansliet tillhanda senast den 30 november.

Avgiftsdebitering
Avgifter återfinns för betalning via inloggning på golf.se och ”min golf” där de lätt och smidigt kan betalas med t ex kort, swish eller avbetalning. Beroende på vilket avtal man har med kortutgivaren finns dessutom möjlighet att dela upp betalningen under längre tid än det som klubben kan erbjuda.
Alla avgifter läggs upp per artikel (medlemsavgift, spelavgift och ev skåp) men kan betalas samtidigt. De återfinns under varje medlems sida så är ni fler i familjen får man logga in på respektive ”min golf”. Efter genomförd betalning kan detaljerat kvitto skrivas ut för de som önskar lämna in till arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag.

Vill eller kan du inte betala via ”min golf”?
Sista dag för betalning via ”min golf” är den 28 februari aktuellt år. De som ej nyttjat möjligheten till betalning via ”min golf”, får efter det faktura via e-post, då med förfallodag 31/3. Därefter postas faktura med påminnelseavgift.

Var hittar jag avgiften?
Logga in på golf.se, ”min golf”, gå till ”mina sidor” och fliken ”mina betalningar”.

Utebliven avgift och/eller kontakt med klubben kan innebära att spelrätten förverkas. För andelsmedlem innebär det att rätten till andelen upphör och andelen återgår till klubben. Vid återbetalning av medlemslånet avräknas då förfallna avgifter.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar