Medlem

Som medlem i Wermdö Golf & Country Club har du flera medlemsförmåner.

Animerad vit pil ned ikon

Medlem i WGCC

För att vara aktiv medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Denna spelrätt följer antingen med innehavet av andelsbevis i klubben eller genom annan av årsmötet beslutad kvot.  Andelsbevis köpes antingen av klubben, om klubben har andelsbevis till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sitt andelsbevis.
Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på därför avsedd blankett, vilken tillhandahålles av kansliet. Vid överlåtelse av andel tillhandahåller kansliet även därför avsett avtalsdokument.

Regler vid försäljning eller återlämning av andelsbevis

·         Innehavare av andelsbevis äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem, som ej har andelsbevis, eller till blivande medlem till ett mellan parterna överenskommet pris. Överlåtelsehandlingar tillhandahållna av klubben upprättas och sänds in till klubbens kansli tillsammans med inträdesansökan för köparen. En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren. Vid försäljning av andel återbetalas tidigare medlemslån om 7 500 kr till säljaren. Ny medlem tecknar ej nytt lån.  
Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden, för indikation av aktuellt pris på en spelrätt, kontakta kansli@wgcc.se.

·         Innehavare av andelsbevis förbinder sig att vara medlem i klubben och därmed följa klubbens stadgar samt erlägga eventuella inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån i enlighet med vad som framgår av klubbens stadgar § 6.

·         Andelsägare kan, som alternativ till egen försäljning enligt ovan, utan vederlag återlämna sin andel i klubben. Utträde ur klubben (och därmed befrielse från att erlägga avgifter) beviljas då för kommande år förutsatt att andelsägare meddelat sin önskan senast 30/11. Medlemslån återbetalas i den utsträckning andelen är utan skuld. Andelsbevis inlöses inte av klubben enligt beslut antaget vid årsmöte 2015-04-14.

Hyra ut andel/spelrätt

Medlem har rätt att hyra ut sin andel/spelrätt till annan, dock under förutsättning att det finns någon som önskar hyra en andel. Uthyraren blir passiv medlem och erlägger avgift som sådan. Förhyraren ska inkomma med en medlemsansökan och ett upplåtelseavtal skall upprättas. Kansliet tillhandahåller nödvändiga dokument. Använd formuläret här intill och skriv ”hyra ut andel” som meddelande.

Förutom att du kan spela golf på en av Stockholms finaste banor så finns här även tennisbana, pool och bastu samt brygga om du kommer med båt. Här fikar du på Halfway House som blivit utnämnd till Sveriges bästa och äter gott på vår välrenommerade restaurang. Varje säsong ordnar vi roliga golftävlingar för hela familjen med fest och middag för en härlig gemenskap för såväl gamla som nya medlemmar. 

Medlemskap i WGCC

Kostnad för medlemskap kopplat till andelsinnehav 2023

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Senior >35 år
1 000 kr
11 000 kr
12 000 kr
Vardagsmedlem*)
1 000 kr
9 200 kr
10 200 kr
Yngre senior 27-35 år***)
900 kr
6 600 kr
7 500 kr
Yngre Senior 22-26 år**)
900 kr
5 800 kr
6 700 kr
Junior 10-21 år**)
800 kr
2 700 kr
3 500 kr
Passiv medlem****)
2 000 kr


Kostnad för medlemskap i kvoter utan egen andel (gäller på årsbasis) 2023

Medlemsavgift WGCC
Spelavgift WGAB
Totalt/År
Hyresmedlem (max 25 st)
1 000 kr
14 000 kr
15 000 kr
Yngre senior 22-35 år (begränsat antal)
900 kr
7 600 kr
8 500 kr
Junior 10-21 år (begränsat antal)
800 kr
2 700 kr
3 500 kr

Information

*) Medlem som innehar andelsbevis men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap. Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.

**) Barn till andelsmedlem kan vara medlem inom förälders andel t o m det år de fyller 26 år. För närvarande är kvoterna avseende juniorer fyllda. 

***) Ordinarie avgift är samma som för senior. Avgiften gäller så länge kvoten på årsbasis för Yngre seniorer utan andelsbevis (se nedan) finns. Denna kan på årsmöte komma att beslutas upphöra.

****) Passivt medlemskap kan, mot ingivande av giltigt intyg, beviljas andelsmedlem max 2 år pga särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara studier utomlands, militärtjänst med mera. Max antal passiva medlemmar under säsongen är 25. 

Avgiftsdebitering
Nytt för 2022 är att WGCC/WGAB går över till att digitalisera våra spel- och medlemsavgifter via Fortnox/FINQR som är sammankopplat med GIT, Golfens It System.

Fakturorna skickas per mail till den adress som finns registrerad i GIT. Det är samma e-postadress som även används i Min Golf samt för nyhetsbrev och andra kontakter med klubben.

Familjefakturering är ej tillämpligt i Fortnox/FINQR så observera att minderåriga kommer erhålla faktura per post till den bostadsadress som finns registrerad i GIT. 

Medlems- och spelrättsavgifter avser kalenderår. Så snart du betalat årsavgiften blir ditt medlemskap aktivt (bra att tänka på om du spelar golf även under vintern). 

Utebliven avgift och/eller kontakt med klubben kan innebära att spelrätten förverkas. För andelsmedlem innebär det att rätten till andelen upphör och andelen återgår till klubben. Vid återbetalning av medlemslånet avräknas då förfallna avgifter.

Kontakta oss

Vi svarar vanligtvis inom 24 timmar