Sammanfattning WGCC årsmöte 17 april

Välbesökt årsmöte
Wermdö Golf & Country Club

WGCC:s årsmöte avhölls på tisdagskvällen den 17 april på Quality Hotel i Nacka med 120 röstberättigade medlemmar närvarande under ledning av Anders Keller som utsågs till årsmötesordförande.
Här hittar ni presentation som följde med årsmötet:

Före de stadgeenliga ärendena som fastställande av förvaltningsberättelse med redovisningshandlingar, revisorsredogörelse samt beviljande av ansvarsfrihet kommenterade ordförande Bengt Möller klubbens goda utveckling under hans tid i styrelsen. Ekonomin har utvecklats väl och regelbundna enkäter visar medlemstrivsel på en hög nivå. Klubben har firat 50-årsjubileum med bl a en 50-årsbok. Under de senare åren har stora naturliga förändringar skett med ny personal och nya samarbetspartners. Lennart Svensson redogjorde därefter för händelseförloppet som ledde till att Le Golf Värmdö AB på grund av en stor obetald hyresskuld förlorade sitt hyreskontrakt under hösten 2017 och som följd av det tömde och utflyttade ur våra lokaler i början av året. Han kommenterade även de avbrutna förhandlingar som förts med restaurangägarna vilket ledde till beslutet att investera i en helt ny inredning till kök och restauranglokal. Per-Ulrik Johansson fyllde på med att berättade mer om detta samt om hur sökandet efter en ny restauratör gått till varefter den utvalde nye krögaren Fredrik Jonsson introducerades.

Årsmötet fortsatte sedan med att Per-Ulrik Johansson kommenterade den föreslagna verksamhetsplanen med stark betoning på fortsatt utveckling av golfbanan samt medlemsnytta i Country Club-delen med den nya restaurangen och en renoverad swimmingpool. Det är ett starkt önskemål att vi får ett ökat medlemsengagemang i kommittéer och klubbaktiviteter. Lennart Svensson fortsatte med att redogöra för bakgrunden till styrelsens förslag till höjd spelrättsavgift. Efter detta beslutade årsmötet att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsplan och avgifter.

 

Årsmötet hade därefter att besluta om styrelse- och revisorsval. I enlighet med valberedningens förslag valdes Lennart Svensson till ordförande efter Bengt Möller och till nya styrelseledamöter valdes Jens Ullström och Michael Bergman. Övriga styrelseledamöter kvarstår. Ulf Sandberg tillträder i valberedningen efter Britt Eisner vars mandattid löpt ut. Revisorerna omvaldes.

I slutet av mötet avtackades Bengt Möller och Britt Eisner med blommor och så även Birgitta Steinauer som lämnar befattningen som klubbens ekonomiansvariga i slutet av maj.
Det kan noteras att alla beslut under årsmötet fattades med acklamation. Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs Inger Johansson till vice ordförande i styrelsen.