Investeringar i banans vattenförsörjning

Information från Styrelsen i WGCC
Wermdö Golf & Country Club

Styrelsen har vid sammanträde den 23 januari fattat ett principbeslut att klubben skall investera i en avsaltningsanläggning och i samband med det även genomföra förbättringsåtgärder avseende bevattningsledningssystemet på banan.

Som redan framgått av uppgifter i lokaltidningar har Värmdö kommun beslutat att säga upp det avtal klubben har om köp av vatten från det kommunala systemet. Avtalet har två års uppsägningstid och gäller alltså även under 2019 och 2020.  

Med erfarenheter från den senaste sommaren med torka och restriktioner från kommunen  påbörjades i höstas en utredning om en avsaltningsanläggning. Baserat på inkommen offert för själva anläggningen samt kostnader för eget arbete med ledningar mm beräknas investeringen uppgå till ca 4 mkr. Den planerade anläggningen är dimensionerad för 800 m3 vatten per dygn, vilket är tillräckligt för bevattning av hela banan, inkl fairways, en normal sommar utan tillförsel från det kommunala nätet. Med upphandling i år kommer den vara på plats inför säsongen 2020.

När kommunen nu sagt upp vårt avtal blir investering i en avsaltningsanläggning än mer angelägen och ett förslag kommer därför att läggas framtill årsmötet 10 april.

Styrelsen vill vidare anslå 2 mkr för förstärkningar i banans ledningssystem för att öka dess kapacitet och effektivitet.

I årsmötesförslaget kommer också att ingå hur bevattningsprojektet, totalt alltså 6 mkr, skall finansieras. Arbete pågår med att om möjligt finna en finansieringslösning genom kapitalfrigörelse  från tomtmark utan upptagande av lån eller medlemstillskott.

Med hälsningar från styrelsen

Lennart Svensson, ordförande