WGCC Verksamhetsinriktning 2019

Styrelsen tillönskar alla en god fortsättning på 2019!

Målet för i år är att återvinna vår tidigare höga nivå.  

Många håller nog med om att klubben efter jubileumsåret 2016 har varit i en viss formsvacka, vilket också bekräftas av medlemsenkäterna. Det inträffade flera stora förändringar inför säsongen 2017 efter många år av hög grad av stabilitet, vilket innebar nya bekantskaper att lära känna både för medlemmarna och för våra nya medarbetare och entreprenörer. Restaurangen som hos oss alltid varit ett nav för klubblivet har haft kvalitetsproblem, framför allt under 2017. Alltför många har då valt att inte ’hänga kvar’ på klubben efter golfen och ett mindre flöde av folk har bidragit till en upplevelse av låg energi i och runt klubbhuset. I fjol har dessutom vädret och den torra banan hållit många borta, inte minst greenfeegäster. Vi har fått närmare 100 nya medlemmar under de senaste två åren och många av våra nya klubbkamrater har kanske ännu inte kommit in i gemenskapen.

Så nu gäller det för oss alla i klubben att under de kommande åren återvinna förlorad mark.

  • Klubblivet och gemenskapen behöver förbättras

Medlemsenkäten visar tydligt att klubben utöver en bra och välskött golfbana framför allt måste erbjuda medlemmarna ett attraktivt tävlings- och klubbprogram med mer av country club-karaktär.   

Styrelsen vill därför prioritera åtgärder för en högre medlemsaktivitet och förbättrad gemenskap. Vi vill gärna att våra medlemmar i ökad grad inte bara kommer till klubben för att spela eller träna, utan också stannar kvar för att besöka golfshop och restaurang, kanske spela tennis och bada i poolen. Detta gäller också våra gäster.  

En åtgärd är att klubbens utbud av tävlingar och tillhörande social samvaro behöver förnyas och en ny klubbkommitté under ledning av Kenneth Adenskog kommer att jobba med det. Den ska tillsammans med tävlingskommittén, damkommittén och den inför säsongen nya herrkommittén erbjuda ett program som lockar till deltagande. I programmet ska också våra pros, krögare och kiosk vara nära engagerade så att vi kan ta tillvara den stora potential som finns i ett närmare samarbete än hittills. Ett attraktivt medlemsprogram är samtidigt också en styrka för en fortsatt god tillströmning av nya medlemmar.

Wermdö Golfrestaurang har haft ett ojämnt första år men vi har en bra dialog inför 2019 och all anledning att räkna med att menyer och service kommer att leva upp till förväntningarna, och att restaurangen åter blir en livaktig samlingsplats.

Och vi medlemmar och våra gäster måste bidra till att ge våra tre entreprenörer goda förutsättningar för att utveckla sina verksamheter genom att vara bra kunder.

  • Förbättrad dialog med medlemmarna

I syfte att förbättra information till och dialog med medlemmarna kommer vi att under den kommande säsongen att arrangera medlemsmöten där alla kan ställa frågor och komma med förslag till styrelsen, klubb-VD och kommittéerna.

Vi planerar även för att på ett bättre sätt välkomna nya medlemmar med information och hjälp med inslussning till tävlingar och andra aktiviteter för den som så önskar.

  • Bra finish på banan prioriteras – och bevattning måste säkerställas

Åtgärder för att golfbanan ska hålla en fortsatt hög kvalitet är alltid prioriterade. Trots problemen med torka på banan höll greener och greenområden, och även tees, en hög klass under 2018. Utöver en utgiftsram för erforderliga skötsel- och förbättringsåtgärder för banan har beslut fattats om anskaffning genom leasing av en ny spruttruck (för att effektivt sprida gödning, bekämpningsmedel och liknande), en ny ruffklippare (möjliggör förbättrade och mer varierade ruffar) samt reservdelar mm till våra banmaskiner. Pumpmaskineriet (vid dammen på hål 5) kommer att förnyas, vilket är en nödvändig åtgärd för en fungerande vattenförsörjning till banan.

Det aviserade samarbetet med en banarkitekt för förslag till förbättring och utveckling av banan (inom nuvarande layout) ska inledas under året. Det kan i ett första steg bland annat gälla våra bunkrar.

Ett annat viktigt mål är att hela anläggningen, inte minst runt klubbhuset och övningsområdena, ska präglas av god ordning och bästa skick genom daglig tillsyn.

Vi har under hösten slutfört en utredning om en avsaltningsanläggning med en kapacitet som bedöms tillräcklig ett torrår som 2018 utan behov av köp av kommunalt vatten. De offerter vi har mottagit visar att kostnaden (apparater, ledningar, grävarbeten mm) skulle uppgå till ca 4 miljoner kr. Innan beslut kan fattas behöver vi också väga in de behov som finns av förbättringar i ledningssystemet. En ny flermiljonsatsning direkt efter restauranginvesteringen är som alla inser ett stort åtagande. Frågan, inte minst finansiering, kommer att beredas till årsmötet i april då den får diskuteras vidare.

  • Ökat företagssamarbete eftersträvas

Våra intäkter av företagssamarbete har årligen minskat sedan 2015. Vi har därför aktiverat försäljningsarbetet mot företagsmarknaden för att fylla outnyttjade företagsdagar och även teckna fler företagsavtal. Varje starttid som inte utnyttjas av medlemmarna är i princip en förlorad intäkt och framför allt under lågsäsong (som vardagar under vår och höst) finns ett stort utrymme för ett väsentligt högre utnyttjande av banan vilket skulle ge ökade intäkter både för klubben och för våra entreprenörer. Uttryckt med ett företagsekonomiskt synsätt kan vi öka kapacitetsutnyttjandet i vår anläggning för ett bättre ekonomiskt resultat.  

Minusresultat 2018 men plusresultat planeras för 2019  

Främst som följd av bortfall av greenfeeintäkter kommer klubben att redovisa ett minusresultat 2018. Jämfört med åren 2016–2017 var intäkterna ca 500 tkr lägre, eller 30 %. Det är det första året sedan 2007 med förlust och får ses som ett av vädret förorsakat hack i en annars stabil resultatnivå.

I den ekonomiska planeringen för 2019 räknar vi med ett överskott baserat på oförändrade årsavgifter, normaliserade gästintäkter och lägre driftskostnader. Målet är att skapa ett årligt likviditetsöverskott för en fortsatt utveckling av klubben.

Rekrytering av ny klubb-VD

Processen med att anställa en efterträdare till Per-Ulrik Johansson pågår för fullt och befattningen som klubb-VD i WGCC har lockat många intresserade med god relevant kompetens.    

Årsmötet kommer att hållas 10 april. 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen