Välbesökt Årsmöte

Årsmötet i Wermdö Golf & Country Club hölls den 12 april på restaurang Le Golf. De hundratalet deltagarna bjöds på wraps och dryck innan mötet och såg på ett bildspel om de första 50 åren i klubben.
Wermdö Golf & Country Club

Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

Årsmötet i Wermdö Golf & Country Club hölls den 12 april på restaurang Le Golf. De hundratalet deltagarna bjöds på wraps och dryck innan mötet och såg på ett bildspel om de första 50 åren i klubben.
WGCC:s ordförande, Bengt Möller, hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet
öppnat. Därefter hölls en parentation för att minnas de medlemmar som inte
längre finns med oss genom en tyst stund.
Till ordförande för årsmötet valdes Anders Keller och Birgitta Steinauer var sekreterare. Britt Eisner och Kimmo Persson utsågs till justeringspersoner
Historisk återblick
Bengt Möller inledde med introduktion till aktuella frågor med bl.a. en
historisk tillbakablick med anledning av klubbens 50-års jubileum under 2016 med några
händelser värda att notera.
Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

– Klubben invigdes av Prins Bertil den 4 juni 1966, han gjorde på rundan en eagle på hål 3.
– Tore Wretman satt med i klubbens första styrelse. Bruno Simonsen förde den gastronomiska traditionen vidare som klubbens krögare från mitten av 70-talet, en för klubbens anseende mycket lyckad värvning. Daens krögare Stefan och Fredrik tog över i mitten av 90-talet.
– Richard Wooller var klubbens första golftränare och i slutet på 70-talet anställdes Mats Jansson som golftränare i WGCC. 2016 är Mats 37:e år som huvudtränare i klubben.
– Klubbens 25 första år var stökiga ekonomiskt. En värvningskampanj för att få in fler och yngre medlemmar i klubben genomfördes i slutet av 70-talet.
– Hela fastigheten med mark och byggnader köptes i början av 80-talet och blev en andelsklubb helägd av klubbens medlemmar.
– Som en av de första äldre klubbarna i Stockholmsområdet genomfördes en ombyggnad av banans samtliga greener 2005-2007, en för klubben anseende, popularitet och långsiktiga ekonomi mycket positiv satsning.
– WGCC = Golfspel, familj, klubbliv och fester, har gällt genom klubbens första 50 år och kommer sannolikt att gälla långt in i framtiden.
Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

50-årsjubileum
Fredrik Bergström, festivalgeneral för klubbens 50-års jubileum, presenterade kortfattat
jubileumsprogrammet med bl a jubileumstävling á la 1966 den 4 juni, samt omfattande program alla dagar i jubileumsveckan 24 – 30 juli. Veckan avslutas med tävling med dubbla startfält och på kvällen en stor S:t Olofsmiddag för upp till 350 medlemmar och inbjudna gäster.
Stor aktivitet
Bengt Möller redogjorde sedan kort för några väsentliga händelser 2015.
•Jens Ullström, klubbens VD sedan 2008, gick vidare i karriären och ny VD Per-Ulrik Johansson tillträdde 1 oktober.
•Ekonomin är fortsatt under god kontroll, och banklånet som efter ombyggnaden av våra greener var som mest nära 23 mkr var vid årets slut nere på lite under 8 mkr.
•Styrelsen genomförde även 2015 en enkätundersökning för klubbens medlemmar.
En ny långsiktig handlingsplan 2016 – 2018 upprättades vilken sändes ut till medlemmarna.
Bengt Möller presenterade en kort sammanfattning av medlemsenkäten som genomfördes för femte året, i vilken kunde konstateras att medlemmar är fortsatt mycket nöjda.
Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

Göran Pålsson, frågade hur många svarar på enkäten och har man utvärderat ålder på de som
svarat? Bengt Möller, svar: ca 50 % har svarat
Bengt Möller redogjorde för styrelsen långsiktiga bedömning av områden i verksamheten och det finns på bifogade presentationsbilder.
160412 Årsmötespresentation 2016 
Per-Ulriks tankar inför framtiden
VD Per-Ulrik Johansson presenterade sig själv och presenterade sina tankar inför 2016 och framtiden och då särskilt vikten av att värna om och ytterligare förstärka WGCC’s varumärke samt att positionera sig gentemot konkurrenter.
Strategiska frågor att arbeta med inför och under 2016
•Företagsmedlemmar – förstärka samhörighetskänslan och lojalitet med WGCC
•Golfbanan – arbeta mot en alltmer organiskt skötsel
•Driving range – uppfräschning och nya utslagsmattor, en del med siktningsträck
•Fastigheter och klubbhusområde – utökning av antal parkeringsplatser, målning delar av
fasad och tak klubbhus, ny trapp från restaurang ner till poolområdet, eventuellt ett
poolskydd för jämnare vattentemperatur.
Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

•Rekrytering av ny Headpro inför 2017.
Per-Ulrik ser fram emot säsongen och efterfrågar ”feedback” från medlemmarna med tankar och idéer.
Bra ordning och reda
Auktoriserad revisor Mikael Sjölander föredrog i en kort presentation fokusområden/risker vilka bedömts vid revision, slutsatser för revision 2015 samt en sammanfattning av revisorernas berättelse av vilken framgick att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat, kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Revisorerna tillstyrkte avslutningsvis att föreningsstämman beviljade styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Årsmötet beslutade sedan enhälligt att godkänna av styrelsen framlagd förvaltningsberättelse samt fastställa framlagda resultat- och balansräkningar för år 2015 och att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
Styrelsens verksamhetsplan antogs
Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive avgifter och investeringsbudget hade föredragits tidigare under mötet. Det upplystes att förslagen fanns detaljerat beskrivna i utsända handlingar.
Medlemmarna gavs tillfälle att ställa frågor kring styrelsens förslag.
Årsmötet beslutade därefter enhälligt
att fastställa av styrelsen framlagt förslag till avgifter, verksamhetsplan och budget för 2016.
Mats JMats Jansson – hedersmedlem
Mötesordförande Anders Keller redogjorde för Styrelsens motivering att utse Mats Jansson till hedersmedlem i WGCC. Årsmötet beslutade därefter enhälligt och med acklamation
att utse Mats Jansson till hedersmedlem.
Val till förtroendeposter
Det var sedan val och valberedningens representant Göran Wallin föredrog sedan valberedningens förslag till förtroendeposter. I valberedningen ingick också Lennart Svensson och Britt Eisner.
Till WGCC:s ordförande omvaldes enhälligt Bengt Möller.
Fredrik Bergström och Gunn-britt Krusberg-Nilson omvaldes som styrelseledamöter på två år.
Åsa Lindkvist och Hans-Erik Nygren nyvaldes för en mandatperiod på två år.
Inger Johansson, Anders Keller och Erik Strand är valda till Årsmötet 2017.
Årsmötet 2016
Årsmötet 2016

Till ordinarie revisorer nyvaldes auktoriserad revisor Mikael Sjölander, Ernst & Young, samt klubbrevisor Lillemor Sundt på ett år.
Till revisorssuppleanter omvaldes auktoriserad revisor Camilla Ral Ingvarsson, Ernst & Young och klubbrevisor Kim Göth.
Göran Wallin har nu har avslutat sin mandatperiod i valberedningen och som ordförande i Valberedningen under 2016 inträder Lennart Svensson. Till ny ledamot i valberedningen nyvaldes Kenneth Adenskog.
Kommittéeordföranden 2016
På styrelsemötet före årsmötet noterades att följande kommer att vara ordförande i kommittéerna under 2016:
Banutvecklingskommittén Göran Palmér
Bridgekommittén Kenneth Gollne
Damkommittén delat ansvar
Junior o Idrottskommittén Hans-Erik Nygren
50-årsjubileum Fredrik Bergström
Regel- och handicapkommittén Nils Bergkvist
Tävlings- och klubbkommittén Inger Johansson/Gunn-britt Krusberg-Nilson
Veterankommittén Jonas Domeij
Jaktsektionen Wiveka Burgaz
Två nya kommittéer börjar sitt arbete under 2016
Fastighetsutveckling Bengt Möller
Country Club kommittéen Fredrik Bergström
Se fler bilder från Årsmötet