Tävlingsbestämmelser

Dessa bestämmelser gäller för samtliga tävlingar som arrangeras på Wermdö Golf & Country Club, WGCC, om inget annat framgår av särskilda bestämmelser för respektive tävling.

Rätt att delta i klubbens tävlingar
Generellt får endast klubbens medlemmar deltaga i klubbtävlingar. Om tävlingen är öppen för spelare från andra klubbar, anslutna till Svenska Golfförbundet, anges detta speciellt. Rätt att deltaga i klubbens tävlingar har samtliga medlemmar. Medlem måste ha erlagt stadgade avgifter för året.

Från och med 1 mars 2020 gäller nya handicapregler för dig som golfspelare. Det nya handicapsystemet, World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet. Snittsystem där din exakta handicap baseras på genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.

Inför varje tävling anges information om aktuella tävlingar i GIT och klubbens hemsida  www.wermdogolf.se

Årshyresmedlemmar och Företagsmedlemmar med personligt medlemskap har rätt att delta i samtliga klubbtävlingar. Dessa medlemmar har även rätt att delta vid tävlingar med vandringspris men har ej rätt att ta emot priset.

Tävlingsformer
Slagspel (inkl slaggolf, poängbogey)
Individuellt: varje spelare tävlar för sig
Foursome:   två spelare tävlar som partners med en boll
Fyrboll:        två spelare tävlar som partners med varsin boll (ofta kallat bästboll)
Matchspel
Singel:         en spelare tävlar mot en annan spelare
Foursome: två spelare tävlar som partners med en boll mot två andra spelare i samma boll
Fyrboll:      två spelare tävlar som partners med varsin boll mot två andra spelare i samma boll (ofta kallat bästboll match)

Reduktion av spelhcp vid parspel sker enligt SGF´s rekommenderade formler.

Anmälan
Anmälan görs genom att anmäla sig i ”min golf” under www.golf.se. Där finns också information om sista anmälningsdag, spelavgift, spelform etc angivet . Generellt gäller: kl. 12.00 dagen innan för Onsdagsgolf,  kl. 12.00 fredag innan måndagsgolf, torsdag kl. 12.00 för helgtävlingar och för övriga tävlingar mitt i veckan gäller kl.12.00 två dagar innan. Tävlingar finns upplagda på golf.se och  öppnar för anmälan senast 4 veckor före tävlingsdag.

Undantagsvis anslås anmälningslista med tävlingsbestämmelser i klubbhuset.

I det fall spelare ej erlagt anmälningsavgift via ”min Golf” vid anmälan utgår en administrativ avgift på 100 kr utöver anmälningsavgiften. Summan betalas då till tävlingsledningen på plats via Swish alt kort.

Vid anmälan av säsongstävlingar och tävling med obligatorisk middag skall anmälningsavgift och middag erläggas vid anmälan. Återbetalning sker vid avanmälan för det fall skälet till avanmälan är giltig.

Vid anmälan på eventuell lista skall golf-ID, namn samt aktuell hcp anges. Saknas någon uppgift, eller är oläslig, riskerar spelaren att strykas från anmälningslistan.

Anmälan är bindande vid anmälningstidens utgång.

Avanmälan 
Måste ske före anmälningstidens utgång. Om avanmälan sker efter att lottning skett skall spelaren betala startavgiften.

Överanmälan 
Om fler har anmält sig till tävlingen än vad tävlingen kan omfatta, sker urval i anmälningsordning.

Efteranmälan (efter anmälningstidens utgång) 
Kan i mån av plats godkännas av tävlingsledningen.

Uteblivande från tävling 
Om anmäld medlem/tävlande uteblir från tävling, och ej har anmält detta senast en timme före start eller har ett godtagbart skäl, skall dubbel startavgiften erläggas.
Startavgift behöver ej erläggas om avanmälan sker på grund av sjukdom om detta meddelats tävlingsledningen senast en timme före start.

På tävlingsdagen.
Vid Gemensam start och vid övriga tävlingar skall tävlingsdeltagare anmäla sig hos tävlingsledningen 90 minuter före, men senast 30 minuter före utsatt starttid (för närvarande genomförs inga tävlingar med gemensamma starter pga Coronapandemin).

Digitala scorekort ska användas i huvudsak, ladda ner appen ”on-tag”, läs MANUALEN. Endast undantagsvis användes förtryckta scorekort som tävlingsdeltagare kvitterar ut senast 90 minuter före men senast 30 minuter före utsatt starttid.

Icke medlem skall även erlägga för tävlingen fastställd greenfee till golfreceptionen 30 minuter innan start. Kvitto uppvisas för tävlingsledningen.

Spelaren är skyldig att kontrollera att angivet hcp är korrekt.

Spelaren ansvarar för att antal slag och poäng förs och godkänns av markör. Ronden kan vara handicapgrundande även om slutresultat ej angetts.

Tee
Herrar upp till 74 år spelar från tee 55 i tävling. Herrar, 75 år och äldre kan välja att spela från tee 47 oavsett om annan tee gäller för tävlingen.

Damer i upp till 74 år spelar från tee 47 i tävling. Damer, +75 kan välja att spela från tee 42 oavsett om annan tee gäller för tävlingen.

Kalenderprincipen tillämpas, dvs man anses ha den ålder man uppnår under året.

Golfbil vid tävling
Golfbil är endast tillåten för spelare med läkarintyg (som skall uppvisas eller finnas registrerat hos kansliet) som styrker denna rätt. Golfbilen är då en del av spelarens utrustning och får inte utnyttjas av andra spelare i samma boll (gäller även utrustning).

Tävlingsledningen kan göra undantagen med den skillnaden att du kan vara med och spela, men inte inom tävlingen.

Läkarintyg krävs ej för att åka golfbil för person 75 år och äldre, och om Greenkeeper inte utfärdat bilförbud på banan.

Speltempo
WGCC tillämpar SGF:s regel (5-6a) vid Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel.

En boll som inte håller sin plats och är 10 minuter efter framförvarande boll, eller har ett tomt hål framför sig skall släppa igenom bakomvarande boll. 

Tävlingsledningen kan kräva av spelaren att påskynda spelet genom tillsägelse, tidtagning och vid fortsatt långsamt spel påföra pliktslag.

Paus efter nionde hålet
Spelare har rätt till paus vid kiosken efter hål 9 om du håller din plats på banan. Boll som vill fortsätta utan avbrott får efter samråd med framförvarande boll, som utnyttjar sin rätt till paus, passera denna.

Avbrytande av tävling
Spelare har inte rätt att avbryta spelet utan giltigt skäl. Om spelare måste avbryta skall detta omedelbart meddelas tävlingsledningen som avgör om giltigt skäl föreligger. Utan giltigt skäl diskvalificeras spelaren från tävlingen. Tävlingskommittén avgör senare om eventuella ytterligare påföljd skall genomföras.

Tävlingsledaren kan uppskjuta och tillfälligt avbryta tävling beroende på olämpliga väderleks-förhållanden t ex åska eller dylikt. Tävlingsledaren har möjlighet att helt inställa tävling beroende på olämpliga väderleksförhållanden. Startavgifterna återbetalas då. Omedelbart avbrott av spel beslutas av Tävlingsledningen, TL meddelar detta genom att signalera med tuta från klubbhus och kiosk vid hål 9.

Prisutdelning
Prisutdelning sker normalt i direkt anslutning till klubbens tävlingar. Pristagare skall själv hämta priset eller om särskilda skäl föreligger, och då efter beslut av tävlingsledaren, genom ombud. Om så inte sker går priset till närmast bästa spelare. Resultatlistan från tävlingen påverkas ej av detta. Finns ej tillräckligt med tävlande närvarande vid prisutdelningen går överblivna priser till TK:s prispott för framtida tävlingar. KM-tecken, vandringspriser etc som ej avhämtas omhändertas av tävlingsledningen för senare utdelning.

Tävlingsbeslut
Tävlingsledare, utsedd av tävlingskommittén, är suveränt ansvarig för tävling och är även dess domare, såvida inte särskild domare är utsedd. Spelare har alltid rätt att få en second opinion om denne inte är nöjd med ett domslut. Second opinion bör vara en utbildad domare.

Regeltillämpning
SGF:s definitioner enligt Tävlingshandboken skall tillämpas. Tävlingar spelas enligt Regler för golfspel, Lokala regler och Tillfälliga Lokala regler. Tävlande är själv ansvarig för att ha tagit del av gällande regler. Tvister avgörs av tävlingsledningen.

Mobiltelefon
Mobiltelefon bör vara helt avstängd eller åtminstone vara inställd på helt tyst läge.

Djur
Sällskapsdjur får ej medföras under tävling. Undantag tillåts för Herr- respektive Damdagar och skall då hållas kopplad.

Klassindelningar
Herrar                                             Damer

A:          – 13,4                                A:         – 16,8

B: 13,5 – 22,4                                B: 16,9 – 24,7

C: 22,5 – 36,0                                C: 24,8 – 36,0

D: 36,1 – 54                                    D: 36,1 – 54

Om antalet anmälda i en klass skulle vara lägre än sju skall klassen sammanslås med annan lägre klass.

Lika resultat
Vid slagsspelstävling skall vid lika resultat SGF:s rekommendationer var avgörande för rangordningen. Vid start från flera tees gäller banans hålnumrering och inte spelordningen.