Lokala regler

På Wermdö Golf & Country Club gäller Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler (se separat anslag) samt nedanstående Lokala Regler.

Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

1. Out of bounds Regel 27-1
På hål 6, där sidovattenhinder övergår i out of bounds längs dikets högra kant, markeras out of boundsgränsen med vita plattor. Området till vänster av sidovattenhindret vid greenen är out of bounds.

2. Mark under arbete (MUA) Regel 25-1
a. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
Anmärkning: Med ”finklippt del” avses varje del av banan, även stigar genom ruffen, som är nedklippta till samma höjd som fairway eller lägre.

b. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.

3. Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2
a. Stenmuren på greensidan av hål 6 vilken gränsar till vattenhindret (dammen), befinner sig inte i hindret och är oflyttbart hindrande föremål.
Anmärkning: Hindergränsen går på vattensidan av stenmuren. Markering ovanpå stenmuren anger inte gränsen för sidovattenhindret utan endast vilken typ av vattenhinder som avses.

b. Samtliga plattor som markerar vattenhinder eller sidovattenhinder är oflyttbara hindrande föremål.

c. Alla avståndsmarkeringar i form av pinnar/plattor/annat, som visar avståndet till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

3. Boll träffar ledningstråd på hål 9 eller hål 16
Om en boll träffar en ledningstråd på hål 9 eller hål 16, skall spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades enligt Regel 20-5. Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel: Två slag.

4. Skydd av unga träd
Skydd av unga träd identifierade med stödpinne eller orange band. Om ett sådant träd påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, skall bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b (oflyttbart hindrande föremål). Om bollen ligger i ett vattenhinder, skall spelaren, lyfta och dropp bollen i enlighet med Regel 24-2b(i), med undantag för att närmaste punkt för lättnad måste vara i vattenhindret och bollen måste droppas i vattenhindret. Spelaren får också fortsätta enligt Regel 26. Bollen får rengöras när den lyfts enligt denna lokala regel.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att slå ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.
Plikt: Matchspel: Förlorat hål; Slagspel två slag.

5. Avståndsmätare (Regel 14-3, Anmärkning)
För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som endast mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare som är konstruerad för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t.ex. lutning, vindstyrka, temperatur, osv.) bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilket plikten är diskvalifikation, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefon eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas under förutsättning att a. applikationen endast mäter avstånd och b. den multifunktionella apparaten inte innehåller någon ytterligare funktion som strider mot reglerna, oavsett om någon sådan ytterligare funktion faktiskt används. När en spelare bryter mot Regel 14-3 är ronden inte handicapgrundande.

WGCC Tillfälliga lokala regler 2012-06-16