Medlemskap

Är du intresserad av medlemskap?
Wermdö Golf & Country Club är en andelsklubb. En majoritet av våra medlemmar äger således klubben och dess faciliteter i Wermdö Golf & Country Club. Klubben upplåter även spelrätter på årsbasis i olika kategorier till medlemmar utan andel. Alla medlemmar får förutom en anläggning av hög klass flera förmåner.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att bli medlem på telefon 08-574 607 20 eller e-post kansli@wgcc.se. För närvarande är det kö till medlemskap.

Medlemsförmåner:
– företräde till helgspel mellan kl. 06–12
– kan boka starttid upp till 7 dagar i förväg
– kan boka en starttid långt i förväg per säsong
– kan ta med upp till 3 gäster i samma boll per medlem och tillfälle med 200:- rabatt/person på greenfeen.

Kostnad för medlemskap kopplat till andelsinnehav

Medlemsavgift WGCCspelavgift WGABtotalt/år
Senior >35 år:700 kr9 000 kr9 700 kr
Vardagsmedlem*)700 kr7 200 kr7 900 kr
Yngre senior 27-35 år***):600 kr4 600 kr5 200 kr
Äldre Junior 22-26 år600 kr3 800 kr4 400 kr
Junior 10-21 år**)500 kr2 700 kr3 200 kr
Passiv medlem****)1 100 kr

Vid förvärv av andel övertar ny medlem ett medlemslån på 7 500 kr. Lånet har medlem innestående som fordran på klubben. Lånet löses ut antingen när klubben har möjlighet till detta eller vid överlåtelse av andel till ny medlem inom 12 månader.
Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden, för indikation av aktuellt pris på en spelrätt, kontakta kansli@wgcc.se.

*)
Medlem som innehar andelsbevis men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap. Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.

**) Barn till andelsmedlem kan vara medlem inom förälders andel t o m det år de fyller 26 år.

***) Ordinarie avgift är samma som för senior. Avgiften gäller så länge kvoten på årsbasis för Yngre seniorer utan andelsbevis (se nedan) finns. Denna kan på årsmöte komma att beslutas upphöra.

****) Passivt medlemskap kan, mot ingivande av giltigt intyg, beviljas andelsmedlem i maximalt 2 år med ansökan till varje. Antalet passiva medlemmar kan vara högst 25. Skäl för passivt medlemskap är:
• Tillfällig utlandsvistelse på grund av arbete eller studier
• Sjukdom
• Graviditetskomplikationer
• Värnplikt
Medlem kan hyra ut sin andel och beviljas passivt medlemskap, då utan tidsbegränsning.

Kostnad för medlemskap i kvoter utan egen andel (gäller på årsbasis). Fr o m år 2021 kan tyvärr inga nya medlemmar tas in i denna kategori.

Medlemsavgift WGCCspelavgift WGABtotalt/år
Senior >35 år hyresmedlem
(kan vara max 25 st)
700 kr10 000 kr10 700 kr
Yngre senior 22-35 år
(begränsat antal)
600 kr  5 600 kr  6 200 kr
Junior 10-21 år
(begränsat antal)
500 kr  2 700 kr  3 200 kr

Kvoterna för ungdomar <35 år beslutas på årsmöte och kan avlutas efter gällande års utgång.

Kostnad för Countrymedlemskap

Medlemsavgift WGCC
Senior >35 år1 100 kr
Yngre senior 22-35 år700 kr
Junior500 kr

Countrymedlemskap ger tillträde till swimmingpool, tennis med mera men ger ej rätt till golfspel.

Att bli medlem i WGCC
För att vara aktiv medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Denna spelrätt följer antingen med innehavet av andelsbevis i klubben eller genom annan av årsmötet beslutad kvot.  Andelsbevis köpes antingen av klubben, om klubben har andelsbevis till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sitt andelsbevis.
Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på därför avsedd blankett, vilken tillhandahålles av kansliet. Vid överlåtelse av andel tillhandahåller kansliet även därför avsett avtalsdokument.

Ansökan om ändring av medlemskategori för nästkommande år skall insändas skriftligen och vara kansliet tillhanda senast den 30 november.

Hyresmedlem – Prova på-medlem!
Klubben har andelar att hyra ut för spelare som önskar att prova på ett år som medlem i klubben. Hyresmedlem äger spelrätt på banan under innevarande säsong samt har rätt att deltaga i klubbens verksamhet inklusive tävlingar utom Klubbmästerskap. Vid tävlingar där vandringspriser utdelas kan hyresmedlem delta utom tävlan.
Önskar hyresmedlemmen efter provåret förvärva en andel tas ingen inträdesavgift ut.
Hyrs andelen av medlem är hyresmedlemskapet giltigt under den tid som överenskommes mellan medlem och förhyrare.


Avgiftsdebitering
Avgifter återfinns för betalning via inloggning på golf.se och ”min golf” där de lätt och smidigt kan betalas med t ex kort, swish eller avbetalning. Beroende på vilket avtal man har med kortutgivaren finns dessutom möjlighet att dela upp betalningen under längre tid än det som klubben kan erbjuda.
Alla avgifter läggs upp per artikel (medlemsavgift, spelavgift och ev skåp) men kan betalas samtidigt. De återfinns under varje medlems sida så är ni fler i familjen får man logga in på respektive ”min golf”. Efter genomförd betalning kan detaljerat kvitto skrivas ut för de som önskar lämna in till arbetsgivare som erbjuder friskvårdsbidrag.

Vill eller kan du inte betala via ”min golf”?
Sista dag för betalning via ”min golf” är den 28 februari aktuellt år. De som ej nyttjat möjligheten till betalning via ”min golf”, får efter det faktura via e-post, då med förfallodag 31/3. Därefter postas faktura med påminnelseavgift.

Var hittar jag avgiften?
Logga in på golf.se, ”min golf”, gå till ”mina sidor” och fliken ”mina betalningar”.

Utebliven avgift och/eller kontakt med klubben kan innebära att spelrätten förverkas. För andelsmedlem innebär det att rätten till andelen upphör och andelen återgår till klubben. Vid återbetalning av medlemslånet avräknas då förfallna avgifter.

Regler vid försäljning eller återlämning av andelsbevis

  • Innehavare av andelsbevis äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem, som ej har andelsbevis, eller till blivande medlem till ett mellan parterna överenskommet pris. Överlåtelsehandlingar tillhandahållna av klubben upprättas och sänds in till klubbens kansli tillsammans med inträdesansökan för köparen. En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren.
  • Innehavare av andelsbevis förbinder sig att vara medlem i klubben och därmed följa klubbens stadgar samt erlägga Inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån i enlighet med vad som framgår av klubbens stadgar § 6.
  • Andelsägare kan, som alternativ till egen försäljning enligt ovan, utan vederlag återlämna sin andel i klubben. Utträde ur klubben (och därmed befrielse från att erlägga avgifter) beviljas då för kommande år förutsatt att andelsägare meddelat sin önskan senast 30/11. Medlemslån återbetalas i den utsträckning andelen är utan skuld. Andelsbevis inlöses inte av klubben enligt beslut antaget vid årsmöte 2015-04-14.