Hej medlemmar!

Här vid säsongslutet kommer en lägesrapport för några aktuella frågor i klubben.

Banans fina återhämtning
Våra fairways har återhämtat sig efter sommarens extrema värme och torka på ett sätt som verkade avlägset för någon månad sedan. Greenerna har hållit en mycket hög klass hela säsongen, vilket vi fått många bevis för. Banan närmar sig nu vid säsongslut ett normalt tillstånd, även om det återstår ett par områden med sämre återväxt, främst kanske på hål 16. På hemsidan har vi genom veckovisa uppdateringar av banchef Lasse Andersson kunnat följa de åtgärder som har gjorts för att skapa bästa förutsättningar för gräsets tillväxt och av allt att döma har Lasse och hans stab valt rätt åtgärder. I förening med ett fördelaktigt väder under hösten kan vi se fram emot nästa säsong med tillförsikt.
Banans kondition under sommaren, och inte minst frågan om vår vattenförsörjning, har ofrånkomligen engagerat många medlemmar och frågan om en avsaltningsanläggning har aktualiserats.

Skall vi investera i en avsaltningsanläggning?
Under ett år som i år kan det vara lätt att glömma våra tidigare kroniska problem under somrar med kraftig nederbörd och där otillräcklig dränering på vissa hål ibland gjort banan i det närmaste ospelbar. Fokus har därför under många år legat på att förbättra dräneringen. Ingen vet om heta och torra somrar på Värmdö blir det nya normala eller om 2018 i statistiken ’bara’ kommer att vara en sommar med ovanligt, kanske extremt, väder. Sommaren 2017 ansågs vara ovanligt kall och då fanns det förutsägelser att det skulle upprepa sig 2018.

För 14 år sedan, år 2004, utredde vi en avsaltningsanläggning inom ramen för Green 2007-projektet. Vid den tidpunkten var vi helt beroende av regn och vatten från våra dammar på banan. Vi bedömde att det skulle bli ett alltför stort åtagande inom det redan stora ombyggnadsprojektet så det lades ner. Men i stället kunde vi teckna ett anslutningsavtal för vatten med Värmdö kommun för vilket vi betalade en anslutningsavgift om 900 000 kronor. Detta avtal och den naturliga nederbörden har sedan dess givit en tillräcklig, och som tidigare nämnt, ibland alltför stor, vattenmängd – fram till i år när det uppstod akut vattenbrist både på grund av uteblivna regn och restriktioner från kommunen.

Under sommaren påbörjade vi en förstudie av förutsättningar för en avsaltningsanläggning. Det är ett antal förhållanden som måste klarläggas innan ett färdigt förslag kan presenteras, framför allt bedömning av dygnskapacitet, placering av vattenintag och pumpar, lagringskapacitet i befintliga dammar, behov av ledningsdragning samt löpande driftskostnader. Indikativt kan investeringskostnaden för en anläggning som kan producera en dygnsvolym motsvarande den vi normalt kan köpa från Värmdö kommun beräknas uppgå till ca 3,5-4,0 miljoner kr.

Till projektet hör också behovet av en sedan länge planerad men uppskjuten modernisering av banans ledningsstamnät, som till stora delar är närmare 30 år gammalt och med frekventa läckage på grund av materialutmattning. Utan ett fungerande ledningssystem kommer ju inte vattnet ut på banan. Vi tvingas nu ibland till akuta reparations- och underhållsinsatser och det är självklart inte en bra situation, även om vi hittills i stort kunnat åtgärda läckorna. Även sprinklerplaceringarna behöver ses över för en effektivare bevattningsspridning.

Banans bevattning är alltså ett stort investeringsprojekt och det kommer olägligt i tiden för oss efter årets stora och oförutsedda restauranginvestering. Utredningsarbetet fortsätter och styrelsen återkommer med ytterligare information under hösten. Om en avsaltningsanläggning och eventuella ytterligare investeringar i ledningsstamnätet aktualiseras krävs ett årsmötesbeslut som också måste inkludera hur finansiering skall ordnas. I det sammanhanget kommer en tidigare inledd kontakt med Värmdö kommun att återupptas för att undersöka möjligheter till planändring för vår stora stamfastighet, vilket är en förutsättning för en framtida eventuell avyttring av tomtmark och därmed finansiering av investeringar.

Tänkvärt är att i den verksamhetsplan för 2018–2020 som styrelsen sände ut till medlemmarna i slutet av 2017 visste ingen att vi redan ett par månader senare skulle tvingas fatta ett investeringsbeslut om ca 4 mkr för att säkerställa en fungerande restaurang för klubben och nu, ett drygt halvår senare, utreder vi en avsaltningsanläggning för minst lika mycket. Två svarta svanar för att använda en numera ofta använd metafor i samband med planering och riskbedömning.

Färre gäster – lägre intäkter
Vi har haft färre gäster än normalt under den varma sommaren och även medlemsaktiviteten har varit lägre. Det har medfört ett betydande intäktsbortfall, främst i greenfee, jämfört med förra året och det är vi långt ifrån ensamma om i golfsverige. De flesta klubbar har upplevt liknande effekter och indikationen är att det mer är en effekt av de mycket varma temperaturerna än torkan i sig. De få klubbar som har obegränsat vattenuttag har självklart klarat sig bättre konditionsmässigt men de flesta golfbanorna har haft mycket torra fairways vilket förmodligen påverkat upplevelsen.

Årets företagsgolf under sensommar och höst har vi däremot kunnat genomföra som planerat och detta på ett av kunderna omvittnat mycket framgångsrikt sätt. Våra tre samarbetspartners på klubben berättar också om lägre försäljning av varor och tjänster och där försöker vi från klubben så långt möjligt vara flexibla inom ramen för gällande avtal och medverka till att vi gemensamt skapar bra förutsättningar för 2019.

Vi har parerat lägre intäkter genom största möjliga återhållsamhet med utgifter och även om vi sannolikt inte kommer att uppnå budgeterat årsresultat har vi trots detta ett klart positivt löpande kassaflöde.

Uppgift: att komma igen 2019
Mot slutet av säsongen har dock spelfrekvensen för både medlemmar och gäster åter legat på en hög nivå och det har vissa dagar varit helt fullbokat på en bana där även fairways närmat sig det vi har varit vana vid, vilket är ett gott tecken för kommande säsong.

Ett stort tack till alla er som på olika sätt och med ett stort engagemang under året har organiserat och genomfört klubbens aktiviteter. Inför nästa år har damkommittén fått flera nya ledamöter och samtal pågår för en helt ny herrkommitté. Och det finns många idéer som kommer att behöva engagerade medlemmar för att förverkligas.

Nu är uppgiften att planera för nästa år och återvinna förlorad mark och se till att 2018 bara blev ett av yttre omständigheter förorsakat hack i kurvan.

Bästa hälsningar till er alla
Lennart Svensson
Ordförande WGCC