Inför årets slut..

.. vill vi informera om pågående projekt och aktuella aktiviteter på WGCC inför kommande säsong.

Avtal klart om försäljning av fastigheter – ger klubben 8,1 mkr
Klubben har nu i dagarna träffat avtal om försäljning av de två fastigheterna ovanför parkeringen (Värmdövik 2:4 och 2:5) som det extra årsmötet den 13 augusti sa ja till. Köpeskillingen uppgår sammanlagt till 8,1 miljoner kronor. Köpare är Niclas Wennberg (medlem i klubben) via bolag.

Försäljningen säkerställer finansieringen av den nya avsaltningsanläggningen och innebär också en väsentlig finansiell förstärkning för klubbens fortsatta förbättringsarbete.

Värmdövik 2:4 kommer att tillträdas i april 2020 och Värmdövik 2:5 senast under april 2021.

I avtalet ingår att WGCC arrenderar de två fastigheterna till utgången av 2025, vilket innebär att inget markarbete i området kommer att påbörjas förrän tidigast efter sex år under vilken tid klubben disponerar området som i dag.

I avtalet ingår också en återköpsoption för Värmdövik 2:5 (där övningsområdet ligger) fram till 2025 och för Värmdövik 2:4 fram till april 2021.

Avtalet överensstämmer i stort med det affärsförslag som styrelsen informerade om vid det extra årsmötet den 13 augusti. Det är glädjande att vi har kunnat  ingå avtal med en köpare som har stort personligt engagemang och intresse för klubben och vi ser fram emot ett gott grannsamarbete i den framtida utvecklingen av området.

Avsaltningsanläggningen är beställd – tas i drift i sommar 
Projekteringen av avsaltningsanläggningen har varit en mer omfattande och tidskrävande process än beräknat. Förutom utredning av alternativa tekniska lösningar och grundförutsättningar så har nödvändiga myndighetstillstånd och andra godkännanden dragit ut på tiden.

Med säkerställd finansiering och nödvändiga tillstånd har vi kunnat göra slutlig beställning av avsaltningsanläggningen. Leverantör är Enwa. Arbeten med sjöledning, rördragning och schaktningsarbete påbörjas efter årsskiftet och kommer att utföras av egen personal samt externa entreprenörer och med projektledningsstöd från konsultföretaget Tyréns. Målet är att alla markarbeten ska vara klara inför säsongsstart 2020.

Anläggningen med en kapacitet på 800 kbm/dygn placeras vid Ladan. Råvattenintag sker nedanför greenen på hål 18. Vattnet pumpas först upp till Ladan och efter avsaltning som färdigt bevattningsvatten ner i dammen vid hål 5. 

Samarbetet fortsätter med alla våra partners
Våra pros Ida-Maria och Henrik har haft en hektisk och fullbokad säsong. Instruktörsverksamheten är mycket uppskattad av våra medlemmar och inte minst det fina arbete som läggs på juniorverksamheten tillsammans med engagerade föräldrar. Samarbetet med dem fortsätter på oförändrat sätt under 2020.

Våra nya krögare Oscar och Martin med Villa Wermdö har bjudit på ett ordentligt lyft i restaurangen under säsongen trots att de tog sig an uppdraget med mycket kort varsel. Vi har fått uppleva en ordentlig förbättring och högklassig mat och inför 2020 har vi i ett förlängt samarbetsavtal också enats om vissa förändringar i utbudet för att ännu bättre möta klubbens önskemål. Det känns bra med  kontinuitet i samarbetet med våra krögare som nu också får betydligt bättre förutsättningar att planera inför kommande säsong.   

Eva Marie med halfway-house har haft en bra säsong under 2019 och det är glädjande att kunna meddela att vårt fina och mycket uppskattade samarbete sedan många år också det fortsätter kommande år.

Vad händer på banan? 
Banan har varit i mycket god kondition under året efter en tuff vår och trots en osedvanligt regnig och ruggig höst  kan vi summera en säsong med högre aktivitet bland medlemmar och gäster.  Sensommarens företagsevents genomfördes med framgång och stor uppskattning.

Den regniga hösten innebär utmaningar för gräs och greenytor inför vintern men konditionen övervakas dagligen och vi känner oss nöjda med de extrainsatser som utförts under senhösten. Vi är alltid beroende av vädrets makter inför våren men våra greener är stärkta och välpreparerade inför vintervilan. Vi har även investerat i täckdukar till samtliga greener för att stå beredda framåt våren med den typen av insats.

Även om banpersonalen kommer att vara engagerade med markarbeten för avsaltningsanläggningen under vintern är asfaltering av vägen upp till tee på hål 7 en prioriterad åtgärd.    

Då vi måste koncentrera oss på att slutföra avsaltningsprojektet kommer uppdraget till Pierre Fulke för en Master Plan för banans framtida utveckling att fram till säsongstart ha fokus på förbättringsåtgärder på ett par bunkrar och några andra områden med mer akuta behov. Arbetet  i övrigt med en Master Plan kommer att tas upp igen under 2020 och då får vi återkomma till det.  

Banan berörs också i viss utsträckning av att Värmdö Kommun under vintern genomför ett större arbete för etablering av kommunalt VA till Löjvik. I praktiken innebär det ingrepp utmed vägar från drivingrange, upp till tee på hål två samt vidare utmed Ekviks Gårds väg mellan hål 17 och 18. Arbetet påbörjas efter årsskiftet och pågår fram till april 2020. Eventuellt kan de behöva avvakta en bit in i maj för ny asfaltering av vägarna beroende på vädret men förhoppningsvis ska även det arbetet vara klart i god tid inför säsongsstart.

God Helg tillönskas!
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka medlemmar och gäster för
säsongen som gått och önska er alla God Jul & Gott Nytt År.
Hälsningar från styrelsen och Fredrik Graff/VD