WGCC Årsmöte 2019

Klubbens årsmöte den 10 april på Quality Hotel i Sickla samlade ett ovanligt stort antal medlemmar och gäster som serverades kaffe och macka före mötet, som i år inleddes med ett informationspass om projekt och förändringar inför säsongen.

Först ut var Anders Wall från Enwa AB, som medverkat i klubbens projektering av den planerade avsaltningsanläggningen. Han informerade insiktsfullt om hur en sådan fungerar och svarade på frågor tillsammans med greenkeeper Lars Andersson. Pierre Fulke hade oturligt fått förhinder och i hans frånvaro informerade därefter Jens Ullström om klubbens nya samarbetsavtal med Pierre Fulke Design om en Masterplan för banans utveckling och möjliga förbättringsåtgärder på kort och lång sikt.

Klubbens nya restauratörer Oscar Olsson och Martin Eskilsson, båda med god restaurangerfarenhet, gjorde en kort introduktion av sig själva, varefter klubbkommitténs ordförande Kenneth Adenskog berättade om årets tävlingsprogram och några nya events.

Sist ut var vår nye VD Fredrik Graff som presenterade sig genom att kort berätta om sin bakgrund från barndomen i klubben fram till det VD-uppdrag i fastighetsbranschen han nu lämnar för att med stor energi ta över i WGCC. 

Efter en kort paus öppnades det formella årsmötet av klubbordförande Lennart Svensson som i enlighet med klubbens tradition inledde med att påkalla en tyst minut över de medlemmar som avlidit sedan föregående årsmöte.

När mötet återupptogs valdes Gunilla Hamel till mötesordförande och Gunilla noterade att hon var första kvinna som årsmötesordförande i WGCC. Till sekreterare utsågs Inger Johansson och till justerare och rösträknare Rebecka Surtevall och Olle Sundling.

Röstlängden justerades till 131 röstberättigade.

Styrelsens proposition nr 1 (en avsaltningsanläggning finansierad av försäljning av två tomter i Torpaområdet) torde ha varit årsmötets största och mest betydelsefulla fråga. Ingen mötesdeltagare talade emot avsaltningsanläggningen men flera ansåg att den föreslagna markförsäljningen inte borde genomföras utan att finansiering skulle kunna ske genom kapitaltillskott, upptagande av lån eller avyttring av de s k tjänstebostäderna. Ett förslag som också framfördes var att ändrade tomtgränser jämfört med propositionen skulle möjliggöra bättre anpassning till befintligt övningsområde och driving rangen.  Efter att ordföranden satt streck i debatten skedde omröstning, vilken resulterade i att styrelsens proposition bifölls med klar majoritet. Stadgemässigt skall propositionen tas upp på ett andra extra årsmöte innan det kan genomföras.

Styrelsens andra proposition att utse Hans Nilson, som avlidit i januari under en vistelse i Sydafrika, till hedersledamot postumt beslutades i total enighet.

Efter några korta kommentarer av ordförande Lennart Svensson beslutades de för ett årsmöte sedvanliga agendapunkterna om styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året samt frågan om ansvarsfrihet för året för styrelsen och VD. Efter Lennart Svenssons kommentarer till styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2019 samt oförändrade årsavgifter klubbades även dessa.

Återstod sedan de val som årsmötet hade att besluta: i överensstämmelse med valberedningens förslag omvaldes Lennart Svensson till klubbordförande samt Inger Johansson, Gunnar Strömberg och Jens Ullström till styrelseledamöter, vidare omvaldes  Mikael Sjölander från EY och nyvaldes Kim Göth till revisorer samt nyvaldes Malin Blomqvist till revisorssuppleant.

Valberedningen förnyar sig stadgeenligt med en ledamot varje år, nu nyvaldes Johanna Ramstedt att tillsammans med tidigare valda Gunilla Hamel och Ulf Sandberg utgöra valberedning fram till årsmötet 2020.

Därefter avslutades årsmötet av Gunilla Hamel som önskade alla snart återseende på banan och i klubbhuset.

Tack Göran Wallin för bilderna!