Ungdomskvot

Ungdomskvoten består av ungdomar mellan 10-26 år som har spelrätt på banan utan att inneha andelsbevis i WGCC. Det år man fyller 27 måste man för att ha spelrätt på banan inneha andelsbevis. Antalet juniorer i åldern 10 – 21 år får alltid uppgå till 100 stycken.

Medlemskap i Ungdomskvoten kan bara ges till den som har familjeanhörig med andelsbevis i klubben. Om särskilda skäl föreligger kan dock styrelsen medge undantag från denna grundregel. Ett villkor för att erbjudas medlemskap i Ungdomskvoten är att man ej fyller eller har fyllt 19 år det år man blir medlem.

För inträde i Ungdomskvoten betalar en junior, till klubben, en inträdesavgift på 1.000 kronor. Vid övergång från junior till yngre senior betalas en övergångsavgift på 3.000 kronor. Inträdes- och övergångsavgifter återbetalas icke.

I enlighet med tidigare regler erlagd medlemsinsats i form av lån återbetalas normalt vid utträde, alternativt avräknas vid köp av andelsbevis av klubbens lagerbevis. Junior eller yngre senior som erlagt kapitalinsats i form av lån till klubben kan välja att antingen låta insatsen stå kvar eller begära återbetalning i förtid. Om förtida återbetalning begäres inträder skyldighet att erlägga inträdesavgifter enligt ovan.

I övrigt erläggs årsavgifter enligt årsmötesbeslut för angiven kategori.

För att stimulera och premiera elitjuniorer erbjudes pojkar med max hcp 3 samt flickor med max hcp 7, övergång från junior till yngre senior utan att erlägga övergångsavgift på 3.000:-.

Vid inval i Ungdomskvoten skall en så jämn fördelning över årskullarna som möjligt eftersträvas. Huvudkriteriet för inval i Ungdomskvoten är deltagande i Knatteträningen, således har de som börjat i klubbens juniorverksamhet före 10 års ålder företräde.

Beslut om inval i Ungdomskvoten fattas av styrelsen på förslag av juniorkommittén. Första året i Ungdomskvoten är ett provår. Då erläggs endast årsavgift. Deltagande i juniorverksamheten med träning och godkänt uppspel för grönt kort kvalificerar vederbörande för fullvärdigt medlemskap i Ungdomskvoten efter detta provår. Då erläggs också inträdesavgiften på 1.000:-. Juniorer som ej visar intresse och som inte deltar i juniorverksamheten lämnar sin plats efter provåret och ger därmed plats till någon annan junior i kön. Observera att man ej är diskvalificerad att söka medlemskap på nytt om man vid ett senare tillfälle återupptäcker intresset för golfen.

Med Ungdomskvoten försäkrar sig klubben dels om att leva upp till klubbens måldokument att vara en familjeinriktad golf & country club genom att bereda plats för barn till medlemmar i klubben och dels att alltid ha en aktiv juniorverksamhet.