1. Anmälningslista med tävlingsbestämmelser anslås i klubbhuset, i medlemsdator och på golf.se senast 10 dagar före tävling men normalt i början av året för samtliga tävlingar.
 2. Anmälningstiden utgår klockan 12.00 tre dagar före respektive tävling. För lördags- och söndagstävlingar, onsdag klockan 12.00.
 3. Vid anmälan, helst via GIT, skall golf-ID, namn samt aktuell hcp anges. Tävlingarna kommer i stor utsträckning att datalottas varför golf-ID måste anges. Saknas någon uppgift, eller är oläslig, riskerar spelaren att strykas från anmälningslistan.
 4. Anmälan är bindande vid anmälningstidens utgång.
 5. Sker avanmälan från tävling, efter att lottning skett, erlägger spelaren normal startavgift.
 6. Incheckning skall ske senast 30 minuter före gemensam start.
 7. Spelare som, utan giltigt skäl, uteblir från start i tävling, skall erlägga dubbel avgift som kompensation innan denne får starta i en annan tävling.
 8. Spelare som utan giltigt skäl bryter en tävling eller uteblir från start kan utestängas från deltagande i tävlingsspel i 14 dagar. Spelare som upprepade gånger utan giltiga skäl, avbryter tävlingar kan anmälas till Stockholms Golfförbund för eventuell påföljd i enlighet med Riksidrottsförbundets bestraffningsregler.
 9. Sen ankomst:
  Spelare skall starta på den tid som fastställts av tävlingsledningen. Om spelaren, inom 5 minuter efter utsatt starttid, anländer till den plats där han skall starta och är beredd att slå ut gäller följande:
  I slagtävling erhåller spelaren 2 slags plikt på första hålet, i matchspel förlorar spelaren första hålet. Plikten för ankomst senare än 5 minuter är diskvalifikation.
 10. Felaktig handicap – korrigeras efter kontroll mot medlemskort.
 11. WGCC tillämpar SGF:s regel (6.1.1) vid Otillbörligt dröjsmål, långsamt spel.
 12. För att få mottaga pris i tävling krävs minst fyra (4) noterade handicapronder i GIT föregående år, eller, om sådana saknas, minst fyra (4) innevarande år.
 13. Om en pristagare i tävling ej närvarar vid prisutdelningen ges det priset till nästa spelare i resultatlistan. Tävlingsresultatet påverkas ej. Finns ej tillräckligt med tävlande närvarande vid prisutdelningen för att alla priser skall finna sina innehavare går överblivna priser till TK:s prispott för framtida tävlingar. För vissa tävlingar sker prisutdelning på annan dag än tävlingsdagen. Se tävlingsprogram.
 14. Spelare har skyldighet att känna till de lokala regler som finns anslagna i klubbhuset och vid 1:a tee.
 15. Tävlingsledare, utsedd av tävlingskommittén, är suveränt ansvarig för tävling och är även dess domare, såvida inte särskild domare är utsedd.

Klassindelningar
A: 0 – 13,4
B: 13,5 – 22,4
C: 22,5 – 36
D: 36 +