Regler andelsbevis

Allmänna regler för innehavare av andelsbevis
Regler vid försäljning av andelsbevis.
Innehavare av seniorandelsbevis äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem, som ej har andelsbevis, eller till blivande medlem till pris varom överenskommes. Försäljning av andelsbevis till ny ägare får dock inte ske med mindre än att andelsbeviset hembjudits till klubben, som är förköpsberättigad. Hembjudandet skall ske genom insändande av dels köpeavtal undertecknat av säljare och köpare, dels inträdesansökan undertecknad av köparen.

Handlingarna som upprättas på av klubben tillhandahållna formulär sänds in till klubbens kansli. Senast fyra veckor efter det att klubben erbjudits förköp av andelsbevis, skall klubben meddela säljaren huruvida den önskar utnyttja förköpsrätten eller avstå från densamma. Har klubben inte påkallat utnyttjande av sin förköpsrätt inom stipulerad tid eller dessförinnan meddelat att man avstår från sin rätt, äger säljaren rätt att låta andelsbeviset övergå till köparen.

En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren. Det åligger köpare av andelsbeviset att genom kontakt med klubbens kansli förvissa sig om att säljaren inte resterar med avgift gentemot klubben och att hembjudande ägt rum.

Ovanstående bestämmelse om hembud gäller också annan överlåtelse, dock inte då andelsbeviset genom bodelning, arv eller testamente övergår till ny ägare; vidare äger andelsbevisinnehavare rätt att genom gåva överföra beviset till sina arvingar eller efter styrelsens godkännande till annan närstående person.

Förbindelse för innehavare
Innehavare av andelsbevis förbinder sig att vara medlem i klubben och erlägga Inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån i enlighet med vad som framgår av klubbens stadgar § 6.

Förteckning över andelsbevis
Andelsbevisen numreras och klubben för löpande en förteckning, som anger vem som är innehavare av respektive andelsbevis.

Inlösen
Andelsbevis inlöses av klubben till nominellt värde på begäran av innehavaren senast inom ett år från det att medlemskap upphört eller övergått till passivt. Det nominella värdet utgörs av andelens ingångsvärde med tillägg för därefter erlagda kapitaltillskott. Vid sådan inlösen betalar klubben lösenbeloppet i två rater: 50 % vid inlösentillfället och 50 % ett år därefter.

Klubben äger rätt att säga upp andelsbevis för inlösen till nominella värdet om innehavare, inom 4 månader efter påminnelse, ej erlägger beslutade avgifter.

Prissättning
Prissättning vad gäller av klubben sålda andelsbevis fastläggs av styrelsen.

Klubbens upplösning
Vid klubbens upplösning eller likvidation äger innehavaren rätt att yrka inlösen först efter det att klubbens övriga skulder till fullo betalts. Enligt klubbens stadgar skall i årsmötesbeslut om upplösning anges hur överskottet skall fördelas mellan medlemmar med andelsbevis.

Fastställda av årsmöte 2006-03-30 och 2006-07-26