Medlemskap

Är du intresserad av medlemskap?
Wermdö Golf & Country Club är en andelsklubb. En majoritet av våra medlemmar äger således klubben och dess faciliteter i Wermdö Golf & Country Club. Klubben upplåter även spelrätter på årsbasis i olika kategorier till medlemmar utan andel. Alla medlemmar får förutom en anläggning av hög klass flera förmåner.

Kontakta kansliet om du är intresserad av att bli medlem på telefon 08-574 607 20 eller e-post kansli@wgcc.se.

Medlemsförmåner:
– företräde till helgspel mellan kl. 07–12
– kan boka starttid upp till 7 dagar i förväg
– kan boka en starttid långt i förväg per säsong
– kan ta med upp till 3 gäster i samma boll per medlem och tillfälle med 200:- rabatt/person  på greenfeen
– Förtur vid REA-utförsäljning i shopen

Kostnad för medlemskap kopplat till andelsinnehav

Medlemsavgift WGCC spelavgift WGAB totalt/år
Senior >35 år: 700 kr 9 000 kr 9 700 kr
Vardagsmedlem*) 700 kr 7 200 kr 7 900 kr
Yngre senior 27-35 år: 600 kr 4 600 kr 5 200 kr
Äldre Junior 22-26 år 600 kr 3 800 kr 4 600 kr
Junior 10-21 år 500 kr 2 700 kr 3 200 kr
Passiv medlem**) 1 100 kr


*)
Medlem som innehar andelsbevis men som endast vill spela golf på vardagar kan ansöka om Vardagsmedlemskap. Vardagsmedlem kan endast den vara som fyllt 65 år. Antalet vardagsmedlemmar kan vara högst 40 st. Vid spel lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar erläggs greenfee som för spel med medlem.Barn till andelsmedlem kan vara medlem inom förälders andel t o m det år de fyller 26 år.

Vid förvärv av andel övertar ny medlem ett medlemslån på 7 500 kr samt betalar en inträdesavgift om 1 000 kr. Lånet har medlem innestående som fordran på klubben, lånet löses ut antingen när klubben har möjlighet till detta eller vid överlåtelse av andel till ny medlem.
Priset på en spelrätt varierar beroende på marknaden, för indikation av aktuellt pris på en spelrätt, kontakta kansli@wgcc.se.

 **) Passivt medlemskap kan, mot ingivande av giltigt intyg, beviljas andelsmedlem i maximalt 2 år med ansökan till varje. Antalet passiva medlemmar kan vara högst 25. Skäl för passivt medlemskap är:
• Tillfällig utlandsvistelse på grund av arbete eller studier
• Sjukdom
• Graviditetskomplikationer
• Värnplikt
Medlem kan hyra ut sin andel och beviljas passivt medlemskap, då utan tidsbegränsning.

Kostnad för medlemskap i kvoter utan egen andel (gäller på årsbasis)

Medlemsavgift WGCC spelavgift WGAB totalt/år
Senior >35 år hyresmedlem
(kan vara max 25 st)
700 kr 10 000 kr 10 700 kr
Yngre senior 22-35 år
(kan vara max 30 st)
600 kr   5 600 kr   6 200 kr
Junior 10-21 år
(kan vara max 30 st)
500 kr   2 700 kr   3 200 kr

Kvoterna för ungdomar >35 år beslutas på årsmöte och kan avlutas efter gällande års utgång.

Kostnad för Countrymedlemskap

Medlemsavgift WGCC
Senior >35 år 1 100 kr
Yngre senior 22-35 år 700 kr
Junior 500 kr

Countrymedlemskap ger tillträde till swimmingpool, tennis med mera men ger ej rätt till golfspel.

Att bli medlem i WGCC
För att vara medlem i WGCC måste man ha en spelrätt på banan. Denna spelrätt följer antingen med innehavet av andelsbevis i klubben eller genom annan av årsmötet beslutad kvot.  Andelsbevis köpes antingen av klubben, om klubben har andelsbevis till salu, eller av annan medlem som önskar sälja sitt andelsbevis.
Ansökan om medlemskap beviljas av styrelsen och skall ske skriftligen på därför avsedd blankett, vilken tillhandahålles av kansliet. Vid överlåtelse av andel tillhandahåller kansliet även därför avsett avtalsdokument.

Ansökan om ändring av medlemskategori för nästkommande år skall insändas skriftligen och vara kansliet tillhanda senast den 31 december.

Hyresmedlem – Prova på-medlem!
Klubben har andelar att hyra ut för spelare som önskar att prova på ett år som medlem i klubben. Hyresmedlem äger spelrätt på banan under innevarande säsong samt har rätt att deltaga i klubbens verksamhet inklusive tävlingar utom Klubbmästerskap. Vid tävlingar där vandringspriser utdelas kan hyresmedlem delta utom tävlan.
Önskar hyresmedlemmen efter provåret förvärva en andel tas ingen inträdesavgift ut.
Hyrs andelen av medlem är hyresmedlemskapet giltigt under den tid som överenskommes mellan medlem och förhyrare.

Avgiftsdebitering
Avgiftsfakturor sänds för närvarande i första hand via e-post. Medlemsavgift faktureras i mitten av januari med förfallodag 28 februari. Spelavgift faktureras i slutet av januari med förfallodag 28 februari (minst 50%) och 30 april (ev resterande).

Vid underlåtelse av erläggande av komplett avgift enligt ovan går en första påminnelse ut via e-post. Efter en vecka med fortsatt utebliven erlagd avgift avaktiveras medlems möjlighet till bokning av starttid samt påminnelse nummer 2 skickas till medlem per post. Utebliven avgift och/eller kontakt med klubben kan innebära att spelrätten förverkas. För andelsmedlem innebär det att rätten till andelen kan komma att upphöra och andelen återgår till klubben.

Regler vid försäljning av andelsbevis

  • Innehavare av andelsbevis äger rätt att sälja beviset till annan klubbmedlem, som ej har andelsbevis, eller till blivande medlem till ett mellan parterna överenskommet pris. Överlåtelsehandlingar tillhandahållna av klubben upprättas och sänds in till klubbens kansli tillsammans med inträdesansökan för köparen. En förutsättning för försäljning är att beslutade, till betalning förfallna avgifter erlagts av säljaren.
  • Innehavare av andelsbevis förbinder sig att vara medlem i klubben och erlägga Inträdes- och årsavgifter samt kapitalinsatser och medlemslån i enlighet med vad som framgår av klubbens stadgar § 6.
  • Har utträde beviljats av klubbens styrelse kan andelsägare, som alternativ till egen försäljning enligt ovan, utan vederlag återlämna sin andel i klubben. Medlemslån återbetalas i den utsträckning andelen är utan skuld. Andelsbevis inlöses inte av klubben enligt beslut antaget vid årsmöte 2015-04-14.